background

Privacy policy

Trafika Preview

Prohlašuji, že souhlasím s poskytutím osobních údajů v rozsahu emailová adresa, obchodní firmy a sídlo zaměstnavatle, username a password, a s jejich následným uchováním a zpracováním správcem těchto údajů - společností 4mobile, s.r.o. (dále jen „Společnost“), nebo jí zmocněným či pověřeným zpracovatelem (včetně zpracovatelů v jiných státech), a to pro testovací i obchodní účely Společnosti a jejich smluvních a obchodních partnerů, tj. nabízení obchodu, výrobků a služeb včetně zasílání informací o výsledku testování, obchodních sdělení, pořádaných akcích, výrobcích a jejich aktivitách na poskytnutý elektronický kontakt prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu § 7 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění.

Dále souhlasím s tím, že k výše uvedeným údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně, a to na dobu 10 let ode dne jeho udělení. Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se svými právy dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, zejm. právem na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů dle § 12, jakož i s dalšími právy dle § 21, tj. zejm. právem požadovat vysvětlení, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů v případě, pokud by zpracování těchto údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Pokud bude tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav; v opačném případě se může subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.